پریسا قهقرایی

مامائی زایمان و زنان

درباره پریساقهقرایی

متخصص مامایی  زایمان  زنان کارشناس مامایی

خدمات و فعالیت ها

عامل زایمان در آب

زایمان فیزیولوژیک

کلاس آمادگی برای زایمان

ماما همراه

تنبلی تخمدان

مشاوره و آموزش